Afbeelding

Politie - inzet

Algemeen

Ook nieuwsgierig naar hoe Enschede denkt over bepaalde zaken? André le Loux en Evert den Boef ook! Zij dagen u uit om over onderwerpen na te denken en uw mening te geven. De reacties worden in de volgende Huis aan Huis Enschede gedeeld. Stuur uw reactie van maximaal 200 woorden (onder vermelding van naam) naar demeningvanenschede@dwfmedia.nl. voor dinsdag. De redactie behoudt zich het recht voor om reacties niet te publiceren.

Wekelijks worden honderden manuren politie-inzet gevraagd bij voetbalwedstrijden. En ondanks die inzet loopt het nog regelmatig uit de hand. En wat dacht u van de enorme politie-inzet bij demonstraties en bij relletjes wanneer een of ander land een voetbalwedstrijd heeft gewonnen.  

En om relletjes bij de kermis in Amsterdam te voorkomen wordt extra politie ingezet en worden toegangspoortjes geplaatst. En dat terwijl er een groot tekort aan politie is.

Gevolg van een en ander is dat de politie keuzes moet maken en de wijkagent, met zichtbaarheid op straat, schiet er bij in. 

Al in 2012 werden er in de gemeenteraad vragen gesteld over het tekort aan wijkagenten in Enschede. Na de landelijke reorganisatie van de politie in 2013 zou dat op orde zijn. Toen bleek dat dit niet waargemaakt werd zijn de vragen in 2015 herhaald en, ik kan u uit de droom helpen, het is nu nog niet op orde. En onlangs bleek dat volgens de afgesproken verdeelsleutel het Oosten 1000 agenten te kort komt en Amsterdam 1300 agenten te veel. Vlak na deze berichtgeving heeft burgemeester Bleker van Enschede aangegeven geen politiepersoneel meer uit te lenen aan andere korpsen.

Nog niet zo lang geleden kwam naar buiten dat 1500 strafzaken bij OM Oost-Nederland werden geseponeerd. omdat er een tekort aan politie is, aan medewerkers van het OM en aan rechters. Weliswaar zijn het eenvoudige misdrijven zoals diefstallen, verkeerszaken en bezit van hennep. Deze zaken lagen al meer dan anderhalf jaar op de plank. Maar… het zal de inbraak in uw woning maar geweest zijn.

En wat zijn de gevolgen van dat seponeren van strafzaken? Nog meer inbraken, want je wordt toch niet vervolgd?

Het seponeren van strafzaken werkt criminaliteit bevorderend en werkt dus averechts volgens deskundigen. En dit alles staat in schril contrast met de enorme politie-inzet bij voetbalwedstrijden, demonstraties en bij andere evenementen.

Dus u begrijpt het al, de vraag aan u: waar moet de politie zich op richten? Het recht op demonstreren is een groot goed, en…u wilt uw voetbalwedstrijd ook niet missen.

Maar wat moet er nu gebeuren? Ja, meer politie, maar dat roepen we al jaren!!

Wat zou u doen in zo’n situatie? Procedures verkorten? Seponeren? Geen politie bij sportevenementen? Of geen supporters van de uitspelende vereniging, zoals nu al gebeurt bij Cambuur of helemaal geen supporters bij sportwedstrijden? Of het recht op demonstreren inkaderen? Het is een moeilijk thema, maar doorgaan zoals nu, is dat wat u wilt?

Graag uw mening over dit onderwerp!

Reacties Zorgen om de zorg

Werken in de zorg. Bij veel zorgverleners, dus ik bedoel de handen aan het bed, wordt dit gedaan door mensen die een roeping hebben om met mensen om te gaan. Het salaris is belangrijk maar niet de hoofdzaak! Ze gaan kapot aan de onzinnige administratie en de tijdsdruk.
Henk Vogelzang 

De tand, destijds, deed minder pijn.
Evertjan Hannivoort 

Hoe zou u de zorg organiseren? Mooie open vraag. Zou wel het deel ‘fraude en gesjoemel met zorggeld en inzet van niet gecertificeerd/onbekwaam personeel’ uit de reactie willen laten. Op basis van mijn ervaring is dit namelijk iets wat lokaal kan en moet worden opgepakt. Heb me daar tijdens mijn raadsperiode mee bezig gehouden. Doe dat waar kan nog steeds. De verantwoordelijken binnen de gemeente Enschede leken daar echter geen prioriteit aan te willen geven. Dit juist hebben afgeschoven naar externe samenwerkingsverbanden. Zie in dat kader ook de journalist Jan Colijn waar veel mee is gedeeld. Die er ook nog steeds bovenop zit.

Maar hoe ik de zorg zou organiseren. Laat ik beginnen te stellen dat de marktwerking (ook) binnen de zorg compleet is doorgeslagen. Daar komt bij dat wordt aangegeven dat er een groot tekort is. Terwijl de zorgopleidingen vol zitten en vervolgens na de opleiding en aan het werk stapt 40% van de zorgmedewerkers op vanwege de belabberde werkomstandigheden.
Nationalisering: Een reden om van ‘het ziekenfonds’ af te stappen was dat de kosten ervan uit de hand dreigden te lopen omdat veel zware gevallen ten laste van het fonds kwamen en de inkomsten achterbleven. Omdat een tweedeling tussen particulier- en ziekenfondsverzekerden in de maatschappij dreigde werd in 2006 de Zorgverzekeringswet ingevoerd. Daarbij moest men zich verplicht aanmelden bij een particuliere zorgverzekeraar voor een basisverzekering. Inmiddels is echter dit verzekeringsstelsel verworden tot een ondoorzichtig oerwoud. Van de verwachte besparingen op de zorgverzekering door marktwerking is niets terechtgekomen. De zorgverzekeraars zijn macht-instituten geworden die de gezondheidszorg voor velen onbetaalbaar maken en een goede behandeling onbereikbaar.

Zorgverzekeraars onderhandelen met aanbieders van zorg, zoals ziekenhuizen, over hoeveel zorg zij mogen verlenen en aan welke eisen die moet voldoen. Ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapeuten klagen daarbij dat de zorgverzekeraars hun machtspositie misbruiken om hun tarieven zo ver mogelijk omlaag te schroeven. Een gevolg is bijvoorbeeld dat apothekers hun monopolie misbruiken en zelf als (huis)arts optreden in plaats van eenvoudig uitgiftepunt te zijn voor de medicijnen die een (huis)arts voorschrijft.
Om hier een einde aan te maken zou er een beroepscommissie moeten komen waar zorgverleners in beroep kunnen gaan tegen de uitkomsten van hun onderhandelingen met de zorgverzekeraars. Deze beroepscommissie zou wat mij betreft ook moeten kunnen beslissen over een keuze van de client als het gaat om een alternatieve arts.De marktwerking in de zorg is totaal doorgeslagen. Wat mij betreft onder geen enkel beding een verdere uitbreiding van de marktwerking in de zorg. De zorg zou je (net als de energie en OV) moeten nationaliseren.
Het grootste (financiële) probleem zit op basis van mijn beoordeling ook niet bij de zorgverleners. Het zit bij de verschillende management lagen en (lobby) clubs. Om de oplopende kosten te dekken is er onder meer besloten tot een eigen bijdrage.
Een eigen bijdrage die heeft geleid tot meer zorg mijden. Hier moet een einde aan komen. Het leidt uiteindelijk tot hogere zorgkosten en een onnodige schuldenlast. Zorg moet toegankelijk zijn en blijven voor iedereen die het nodig heeft.
Ondanks het gebruik van de ‘digitale dokter’ zou je er ook voor moeten zorgen dat fysieke hulp zoals huis-/tandarts en ziekenhuis hulp nog steeds dichtbij kan worden geleverd. Verdere ondersteunende zorg dichter bij de zorgvragers brengen. Zorggeld moet worden besteed waar ze voor bedoeld is: de zorgverlening. Indirecte kosten moeten worden teruggebracht.Tweedelijns (specialistische) zorg komt wat mij betreft alleen in beeld als men wordt doorverwezen door de eerstelijns zorg (huis-/tandarts en soms ziekenhuis). De verdere hulpverlening moet, net als in de Jeugdzorg, als uitgangspunt krijgen: één huishouden één plan.
In eerste instantie heeft de zorgvrager zelf de regie. Als dat niet lukt kan hij in principe zelf aanwijzen wie de regie voert over het plan en wie aanspreekpunt is. Dat kan de partner, ouder, kind, mantelzorg, wijkverpleging, POH-er, ouderen adviseur of gemeentelijk loket zijn.
Iedere betrokkene heeft de verantwoordelijkheid om vanuit zijn perspectief de mogelijkheden en beperkingen van de zorgvrager en het ondersteuningssysteem te signaleren en dit met de zorgvrager en de eventuele regievoerder te bespreken en hen hierover te adviseren.
Ik ben ook voorstander van preventieve kuuroorden om langdurige uitval te voorkomen. Die kuuroorden zouden een door de overheid beheert kuuroord, dat ook dient als opleidingsinstituut kunnen zijn.
Erwin Versteeg

Uit ervaring en zelf afkomstig uit artsen gezin, wel eerlijk, weet ik hoe vreselijk crimineel en corrupt het algehele zorgsysteem in Nederland is. Je gelooft je oren en ogen niet, zum Kotzen.
Jan - Hein Groot

Reactie Windturbines en zonneparken 

Waarom weten de mensen in Nederland niet dat er ook mooie & muisstille Wind Energie bestaat. (0-5dB). Het doet mij nog steeds denken aan 2003. Vaak ben ik bij Senter Novem geweest. In die tijd, het subsidie orgaan van EZ (Economische Zaken). Samen met hen wilde ik de Locale Energie opwekking bij elk woonhuis in Europa opzetten. Maar Senter Novem zag het helemaal niet zitten. Na echt doorvragen gaven ze mij hun interne richtlijn te kennen. EZ vertelde mij het volgende:

Als Senter Novem de Locale Energie bij de mensen thuis zouden stimuleren, dan kost dat de belastingbetaler geld, maar doordat de energiemeters niet of minder zouden draaien zou dit Den Haag ca. 70% minder inkomsten opleveren. Verder praten had geen zin meer en ben zelfstandig doorgegaan met mensen & bedrijven informeren via tijdschriften, kranten, beurzen, radio & t.v.. De DNA vormige Windside turbines werden al heel vlug bekend als “Wind-Wokkel”. Echt muisstil (0-5dB) en sierlijk. Radio & TV geweest en zelfs uitgenodigd in de Tweede Kamer. Iets later ook van Pieter van Geel de Nederlandse EEP-Award ontvangen. In 2005 werd SET samen met Philips Eindhoven, ECN Petten genomineerd voor de Europese EEP-Award. Maar het werd echt mooi, SET werd uitgenodigd voor de Pollutec Exhibition in Parijs (Fr.) en mij werd een gratis stand aangeboden. Heel feestelijk werden mijn inspanningen voor muisstille windenergie voor elk woonhuis beloond met de Gouden Europese EEP-Award. Maar wat is nu het speciale van deze windturbines. Door zijn eigen principe hebben de turbines unieke fraaie eigenschappen. Zeer hoge kwaliteit, windrichting onafhankelijk, zeer groot windbereik (1m/s tot ruim 60m/s), zeer lange levensduur (ca.7x van een Windmolen).

De Windside turbines zijn 40 jaar geleden ontwikkeld met als doel om overal energie te kunnen leveren, oceanen, bergen, woestijnen, etc. Op de meest extreme plaatsen ter wereld hebben zij zich als zeer betrouwbaar bewezen. Veel onderzoekstations op Antarctica draaien puur op Windside windturbines. Ook de poolwinter bij -50 graden C, automatisch gesmeerd. De Windside turbines verwerken regelmatig 70-80m/s wind. Al deze ideale kenmerken maken de Windside turbines ideaal voor het gebruik binnen de bebouwde omgeving. Slechts 1x investeren en samen met het woonhuis afschrijven. Tevens Dag & Nacht, Zomer & Winter, betrouwbare energie direct op de locatie. Dus ook tijdens de nachten en 4 wintermaanden, juist als je de meeste behoefte hebt aan energie en/of warmte in huis.

Doordat de Windside turbines juist in deze periode zelf energie aan de huis locatielevert, wordt het distributienet ontlast en krijgen andere netgebruikers meer energieruimte. 

Ons advies voor elk woonhuis: Ben zuinig met energie, gebruik zon-wind-aardwarmte voor lokale energie, sla je niet gebruikte energie op in een huis-accu, boiler en/of perslucht.

Waarom weten de mensen in Nederland niet, dat er twee soorten Netten zijn. a) Het Transport net van Tennet, de Europese energie snelweg. b) Het distributie net, dit is het net waar iedereen in dorp en/of stad zijn locale energie uit krijgt. 

Windmolens en PV-parken zijn verbonden met het transportnet, zij leveren geen energie in/aan een distributienet. De bevolking in stad en/of dorp, welke naast een rumoerige windmolen woont krijgt geen energie van deze molens of zonneparken. De energie van deze grote opwekker is eerder in Berlijn, dan waar dan ook in Twente.

De bevolking van Enschede, Twente, Overijssel door de RES gedachte van provincie en/of gemeenten totaal verkeerd voorgelicht. De windmolenleveranciers doen hier ook aan mee. Zij leveren geen energie aan het distributienet. Zij zijn hier niet mee verbonden!!! De muisstille Windside windturbines leveren direct aan de gebruikers. Deze zijn totaal los van het distributienet of zitten in het distributienet. Over de toepassingen en gebruikers kan ik zeer veel over vertellen. Juist dit distributienet is voor ons allemaal extreem belangrijk. 

Hier halen wij al onze energie vandaan en leveren wij eventueel aan terug. Hier trachten we duurzame plannen in te realiseren. Ook laadpalen. Ons distributienet is na de splitsing rond 2000, in opdracht van Den Haag, totaal verwaarloosd. Vanaf dat moment werd een nieuwe spel regel ingevoerd. De E-bedrijven waren mijn klanten en vertelden mij dat een schadeclaim goedkoper was, dan onderhoud & service.

De trafostations en distributienetten werden uitgekleed en verwaarloosd. De netkwaliteit (EN50160) kelderde forst omlaag. Zeer veel geld werd uitgespaard en huidige distributienetten zijn nu veel veel te zwak. De energiebedrijven moeten nu jammerend hun niet uitgevoerde noodzakelijke netuitbreidingen gaan inhalen. Ik heb hun geadviseerd om de bevolking met eigen opweksystemen een gratis huis-accu te geven. Dit geeft hun tijdelijk iets meer ruimte met het aanpassen en weer uitbreiden van de distributienetten. Hiervoor hebben ze 20 jaar geld gespaard. 
Wim Stevenhagen, Enschede, Sr. Energie Specialist

Afbeelding
Achilles telt af naar de 100 en houdt jubileumweekend 17 mei, 09:06
Peter van Roosmalen, Maarten Witteveen en Dick ten Kate bij Trafo-3. (Foto: Gerhard van Dragt)
'Heel bijzonder wat we daar doen' 16 mei, 11:53
Afbeelding
Violiste Carla Leurs speelt Brahms Vioolconcert in Muziekcentrum 16 mei, 08:56
ArtEZ Fiere.
Muziek Zondagen Lonneker van start 15 mei, 20:00
Afbeelding
Huldiging FC Twente Vrouwen 15 mei, 11:41
Afbeelding
Genieten in de Boei met de eerste boerenbuurtmaaltijd 15 mei, 08:05
Afbeelding
Lees de nieuwe Huis aan Huis Enschede waar en wanneer je maar wilt 15 mei, 08:00
Afbeelding
Protest 14 mei, 19:52