Column Tinus Kroeds: De stearkte van Eanske

Iej können ginne kraant opsloan of gin tillevisie of radio anzetten of ’t gung d’r oawer. Dee smeerlapperie bij dat tillevisieprogramma Voice. Doar is genog oawer zeg, alsoo doar wil ik ’t nich oawer hebben. Ik wil ’s wat kuieren oawer ’n aandere tillevisie. Dat van 1Twente dat vanoet Eanske wördt oetstuurt en woar as wiej niejs van Eanske en Hengel keunt bekieken.
En ok vermaak en sport. Ik heb ’t geveul dat d’r nich met ’n hele boel volks noar wördt kekken. En ’t is best de meuite weerd.
Pas terugge kwam ik biej ’t zappen ’n program teagen dat wordt neumt ‘De stearkte van Eanske’ (De Kracht van Enschede). Doarin koomp verscheidene leu an bod dee anduud hoovöl staerke dingen d’r bint in Eanske en woar as wiej onmeunig trots en stoerig op keunt wean.
Ik zag oonze waornemmende Börgermeister, Theo Bovens, gloodvol vertellen oawer wat wiej met mekare allemoal terecht hebt knooit in de leste joaren en wat d’r allemoal nog an steet te kommen. En doarover mai’jt wiej geröst op ’n kettel houwen. En doar heuft wiej oons absloet nich klean oawer maken.

‘N’n juffer an de praot’

Ok zag ik n’n juffer van Concordia an de praot oawer wat d’r biej dat mooie en intieme spölhoes an de oale markt, mear ok biej ’t Vestzaktheater in de Walstraot allemaol steet te gebuuren. Heel völ nieje dingen woar as zee de jonge en oalder leu met goat verrassen en woar as nog mennigeen van zal opzeen.

En wat te deanken van heel völ aandere projekte. Deank mear an de UT woar as de gaanze wearld wet van hef. An dee völle middelgrote en kleanere bedrieven dee met van alle nieje oetveendingen ok de hele wearl oawer goat. Doar mai’jt wiej geröst greuts op wean en hoof wiej oons noar aanderen in ons laand nich bescheiden te gedreagen. Doaroawer mai’jt wiej met völ stoerigheid bod van doon.

En wat deankt ieleu van dee voetbalklub oet de Grolsch Veste. ‘Trots da’w veur Twente bint’ steet d’r oaweral op schildert. En dat mag vandaag an dag wier. Trots wean dat wiej dee klub in Eanske en in Twente hebt. Noa al dee beroerdigheid van ’n paor joar terugge hebt ze zik knap terugbeanzeld en staot ze (gewis de kommende twee wekke) as veerde op de rangliest net achter Ajax, PSV en Feyenoord. Hoaln zo!!

Dan gebuurden d´r nog wal wat biejzeunders in Eanske.Een van de oaldere leu dee wont in de Ariënsstate, Herman Pinners, hee is al neegentig joar, hef n´n mooi eletriek trapiezer waor as hee ok stoerig op is. Dat trapiezer steet, as hee ´m nich gebroekt, in de berging van de Ariënsstate woar as hee good bewaard is. Mear dat was nich zo. Dat ding wörden vortgapt en doar was Herman onmeunig mistreustig oawer.
Mear dat doeren nich lang. Van fietsenweenkel Snellers kreeg hee ’n niej elektriek trapiezer en doar was hee natuurlik oonwies blieje met. Dat kwam in de kraante met ’n portret d’r biej. Mooie reklame vuur Snellers. Mear ok n’n slimme zet. Waant ’n adverteansie in de kraante kost heel völ meer as de inkooppries van dee fietse. Heel biejderhaand en klook van den fietsemaker!

Goodgoan.

Tinus Kroeds 
(t.kroeds@gmail.com)

Column Tinus Kroeds

Meer berichten