Genn goode keuze

Vergangene wekke heb wiej wier n’n perskonfereansie op ’t brod kregen oawer wat d’r wal en nich dörv duur dee korona umstaandigheid. D’r bint wier wat dinge mögelik zoas noar ’n weenkel hengoan, de sportschole bezeuken en oe de höare loaten snieden. Dat is natuurlik good niejs. Mear wiej dörvt nog nich noar ’t kafé en ’t restauraant hen. En ok nich noar ’t spölhoes en de bioskoop.
Ai’j zo heurt wat de deskeundigen d’r oawer zegt is dat natuurlik wal ’n betke te begriepen mear ai’j dan zeet dat ’t biej oonze noabers net oawer de greans wal allemoal mögelik is dan vroag ie oe of wat vuur oonderscheid d’r is tusken hier en doar.

Den niejen minister van Volksgezoondheid, Welwean en Sport, kort zegt VWS, berichten oons oawer datgenne wat oons ok nog te wochten steet. Mear of hee wal degenne is dee doar mut zitten vroag ik miej of.

Vergangene wekke heb ik ’n poar moal keken noar dat tillevisie program dat ze neumt VI Vandaag. En doar zag ik d’r een dee völ, heel völ meer benul hef van gezoondheid dan wel dan ok. Dat is René van der Gijp. Kearl, kearl, wat wet den man oonwies völ oawer datgenne wat d’r spölt met dee korona pandemie.
Hee kan oet de kiek berichten oawer wat d’r nich good is goan en wat ze doaran mut doon. Den man hef n’n goave dee ik biej ginne aandere teagenkom. Hee möt dat van zik zolf hebben waant eargens woar op n’n schole dee doar veur is, hef hee nooit wes. Hee hef ’n poar joar voetbal spölt in oons laand, België en Zwitserlaand.

‘Hee lig in hoes op de baank tillevisie te kieken’

 Wieders, zeg hee zölf, lig hee in hoes op de baank noar de tillevisie te kieken en geet zo now en dan noar ziene sauna. Doarum is het zo onmeunig klook, dat hee oons krek kan berichten oawer wat d’r mut gebuurn um oons van den korona kroam lös te helpen. Ik veend dat alderbastens knap en ik wet wal hoast gewis dat dee leu dee de nieje regering biej mekaar hebt knooit, Wouter Koolmees en Johan Remkes, n’n groffen fout hebt maakt deur nich René van der Gijp as minsiter van VWS te beneumen. As dat was gebuurt dan hadden wiej d’r now völ better veur stoan. En dan had hee as ziene sikkretaris Johan Derksen kunnen nemmen, den nich-kalen met dee snor, dee d’r ok onmeunig vol van of wet.
Ik deank nich dat ze dat nog aans könt maken, mear het is, deank ik, roadzam um dee twee in elk geval as adviseurs te beneumen. Dan goa ik d’r van oet dat ‘t ’n gaans stuk better geet.

Intusken bint d’r, ok hier in Eanske en in Tweante, vergangene zoaterdag n’n hele riege kafees, dee ’t spul lös hebt gooit en de terrasse ok vriej hebt maakt vuur de klaanten. En doar is onmeunig völ gebroek van maakt. Zee gungen doarbiej wal oawer de schreve waant het dörven natuurlik nich. Mear efkes an ’n kettel sloan kan gin kwoad. Vuur de rest mut wiej mear ofwochten hoo ’t wieders geet.

Goodgoan en staark hoalden.

Tinus Kroeds

(t.kroeds@gmail.com)

Column Tinus Kroeds

Meer berichten