Foto: Martin en Bea

De weendmölle

D’r wördt onmeunig völ steggelt oawer de weendmölle dee d’r wal of nich mot kommen. Now d’r völ meender gas, eanliks helemoals nich, oet de groond in Grönningen noar boaven wördt poompt, hebt wiej vanzölf nich genog um alle hoeshöaldings te vuurzeen van dat spul. ’t Wördt also beteun.
Ze wilt oons vanoet Ruslaand en Noorwegen mögelik wal biespiekeren mear doar möt wal ’n poar ceant meer vuur henteald wörden. Ze wilt oons noar ’t elektries hen steuren mear dan mut d’r wal biester völle van dee weendmölle wörden henzet.
En doar hebt heel völ leu bezwoar teagen. ’t Bint ok nog wal joekels van apparaten. Zee könt wal teagen de 200 meter hoog wêên en de wieken dee d’r an zit hebt n’n riekwiedte van wal mangs 100 meter wied.
Mear d’r zal toch wal op de een of aandere wieze wat mötten gebuurn as wiej ’n betke wearmte in ’t hoes wil anhoalden. Aans möt wiej de knippe beheurlik trekken. En a’j d’r nich wat ceanten biej kriegt kan ‘n broenen dat nich trekken.

Zonnepanelen kunt ok wat biedraegen an ’t gebrek an gas en öllie. Dee könt op de daken van huuze en bedrieven wörden henzet.
Den hoofdgeldgeaver van FC Twente, Pure Energie, döt heel völ met dat spul. Möggelik dat zee op de dake van De Veste van dee dingen henzetten könt. Doar könt ze d’r n’n heeln bölt kwiet.

Mear alns biej mekaar zit wiej d’r mooi met. As d’r nich rap n’n oplössing koomp dan kon ’t nog wal ’s wêên dat d’r alteroasie in de teante keump en doar zit genn ene op te wochten.

‘Dee mölle oet en te noa bekieken dat is merakels mooi’

Weendmölle bestoat d’r al zoolaank as de wearld hoast oald is.
In Eanske waren d’r vrooger ok nog al wat. Doar koomp ok de stroatnamen Möllenstroat en Ölliemöllensingel hen. En wat deank iej van de ‘Zuidmolen’ miln en de stad. Doar hef heel vrooger ok n’n mölle in de buurt stoan. Rechtervoort bint d’r, zowiet ik kan noagoan, nog mear twee van disse mölle in oonze stad. De Wissinkmölle en de Lönnekermölle.
Den lesten wördt nog aaltied gebroekt um mel te malen en d’r is ’n weenkelke biej woaras dee mel, en aandere spullekes, te koop is.
Eén moal in ’t joar is d’r n’n nationalen möllendag. Dan ku’j al dee mölle oet en te noa bekieken en dat is merakels mooi.
Ik was ’n moal op zunnen dag biej n’n mölle woaras zunne umloop an zit. Doar ku’j met ’n trepke hen en dan ku’j alns van binnen en van boeten bekieken. D’r steet zunne anwiezer biej, dee oe vertealt wat of iej wal en nich mut en könt doon.
Hee zeg dan da’j mut oetkieken as iej op den umloop stoat dat d’r veer wieken vuurbiej koompt. En da’j dan ‘n knikkerd nich noar boeten mut stekken.
D’r keump efkes later n’n jongen knaap noar beneden met ’t heufd vol blood. Zeg den anzwiezer: “Wat heb ik oe now zeg. Iej mut ‘n knikkerd nich noar boeten hen stekken”.
Too zeg dat jong: “Ik heb veer wieken tealt en too bin ik goan kieken, mear d’r kwam nog n’n wieke achterhen!”.

Tinus Kroeds

Column Tinus Kroeds

Meer berichten