Enschede zet met clustering sportaccommodaties in op kwaliteitsimpuls

Enschede - De realisatie van een multifunctionele sportaccommodatie (MFSA) in Enschede-Zuid en de herontwikkeling van Diekman-Oost is organisatorisch en technisch haalbaar. Dat blijkt uit het onderzoek dat een extern bureau in opdracht van het college van B&W deed. Het haalbaarheidsonderzoek is onderdeel van de totale clusteringsopgave van sportaccommodaties in Enschede. De gemeente wil graag duurzame accommodaties voor gezonde en toekomstbestendige verenigingen. 

Door het aantal sportparken terug te brengen en de sportvelden en -accommodaties efficiënter te benutten, creëert de gemeente een kwaliteitsimpuls. Met de clusteringsopgave geeft het college invulling aan de door de gemeenteraad vastgestelde taakstelling van 300.000 euro op de jaarlijkse exploitatie van sportparken en -velden. Het college stelt aan de raad voor in te stemmen met de bevindingen en conclusies uit het onderzoek en de financiële investering die hoort bij de verdere uitwerking.

Investeren om clusteringsopgave te behalen

Het haalbaarheidsonderzoek kwam in goed overleg tussen gemeente, de betrokken sportverenigingen, FEV en Sportaal tot stand. Alle besturen van de betrokken verenigingen ondertekenden begin mei 2021 een intentieverklaring waarin zij aangeven dat hun leden achter de plannen staan. Het college stelt de raad voor om de financiële consequenties uit het haalbaarheidsonderzoek te betrekken bij de behandeling van de zomernota 2021. Voor de financiële haalbaarheid is een eenmalige investering nodig van 1.856.000 euro voor de MFSA Zuid en 1.200.000 euro voor de herontwikkeling van Diekman-Oost. Dat maakt het mogelijk een sluitende exploitatie te realiseren. Beide projecten zijn noodzakelijk om de clustering van sportparken op gang te brengen, met als resultaat een structurele besparing van ruim 201.000 euro per jaar op de exploitatiebijdrage van de gemeente aan Sportaal. Tot slot is een eenmalige bijdrage nodig van 909.000 euro voor sloop, compensatie en/of afboeken van huidige opstallen en activa op de te clusteren sportparken.

Toekomstbestendig sportklimaat in Enschede

De ontwikkeling van moderne en multifunctionele sportaccommodaties moet leiden tot een kwalitatief beter en toekomstbestendig sportklimaat in Enschede. Dat vertaalt zich onder meer in de optimalisatie van de bezettingsgraad van velden en accommodaties, het realiseren van moderne en duurzame sportaccommodaties en het creëren van een aantrekkelijker sportomgeving. De beoogde besparing dient vooral bereikt te worden door het afstoten van sportparken of het omzetten van kunstgrasvelden naar natuurgrasvelden. Natuurgrasvelden zijn qua investering en onderhoud goedkoper dan kunstgrasvelden. Voor de clustering speelt met name de vraag waar onderbezetting is van sportparken of waar sprake is van dalende ledenaantallen. Met alle verenigingen zijn in 2020 gesprekken gevoerd over de clustering. Om de clustering in gang te zetten zijn in alle gevallen aanpassingen nodig om de verenigingen een alternatief te kunnen bieden voor hun huidige sportparken.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden